Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

1. AZ ÜZEMELTETŐ ADATAI:

Cégnév: Decoration & Design Kft. 

Székhely és levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 5.

Telefonszáma: +36 30 150 8808

E-mail cím: info@dekorakademia.hu

Cégjegyzékszám: 13-09-173579

Bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13424598-2-13

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2019. október 1. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon

megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása feldolgozása

és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. TANFOLYAMOK KÖRE:

3.1. A megjelenített tanfolyamokra kizárólag online jelentkezés érhető el. A tanfolyamokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendőek, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t.

3.2. Weboldalunk virágkötő szakembereknek szánt tanfolyamokat szervez és hirdet meg.

3.3. Professzionális felhasználásra szánt tanfolyamaink lakossági vásárlók részére nem

elérhetőek, mivel ezen tanfolyamokon való részvétel szakmai felkészültséget igényel.

4. JELENTKEZÉS MENETE:

4.1. Tanfolyamra való jelentkezés regisztráció nélkül nem lehetséges. A regisztrációnál ügyeljen adatainak pontos megadására, mert a hibásan megadott vagy nem aktuális adatok megadása sikertelenné teheti a jelentkezését, megnehezíti a kommunikációt, illetve egyéb adminisztratív félreértésekhez vezethet.

4.2. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a regisztrációval létrehozott saját adminisztrációs fiókjába és kiválasztja a megfelelő tanfolyamot.

4.3. A kiválasztott tanfolyamra való jelentkezés a jelentkezés gomb segítségével indítja el. Amennyiben szeretne további tanfolyamra jelentkezni, válassza a „további tanfolyam hozzáadása" gombot. Ha nem szeretne további tanfolyamra jelentkezni, ellenőrizze a tanfolyamainak darabszámát. Az X gombra kattintva törölheti az adott tanfolyamot.

4.4. Fizetés módjának kiválasztása.

Fizetési módok:

4.4.1. Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan egyenlítheti ki a tanfolyam díját. Bankkártyás fizetésnél a Simplepay biztonságos fizető felületén keresztül fizethet. A bank felé vásárlói adatokat nem továbbítunk, és a banktól sem kapunk banki adatokat, kivéve a tranzakció sikerességéről szóló igazolást.

4.4.2. Előreutalás

Előreutalás választása esetén, a felhasználó e-mailben tájékoztatót kap, mely tájékoztató tartalmazza a kedvezményezett bankszámlaszámot és a befizetési határidőt is. Előreutalási fizetési módszer választása esetén a számla ellenértékét legkésőbb a Tanfolyam megkezdése előtti 6. napig kell a megadott bankszámlaszámra átutalás útján teljesíteni. Amennyiben a befizetés a tanfolyam megkezdése előtti 6. napig nem érkezik be, úgy a jelentkezést automatikusan töröljük és jelentkező elveszti az előjelentkezés során megszerzett részvételi jogosultságát. A tanfolyam kezdetéig nem teljes mértékben teljesített díjfizetés automatikusan a Jelentkező indokolatlan elállásának minősül. 

4.4.3. Készpénzes fizetés 

Amennyiben a készpénzes fizetési lehetőséget választja a felhasználó, azt a tanfolyam megkezdése előtti 5. napig kell teljesíteni a Decoration & Design Kft. székhelyén. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út.) Amennyiben a befizetés a megadott határidő lejártáig nem teljesül, úgy a jelentkezést automatikusan töröljük és jelentkező elveszti az előjelentkezés során megszerzett részvételi jogosultságát. A tanfolyam kezdetéig nem teljes mértékben teljesített díjfizetés automatikusan a Jelentkező indokolatlan elállásának minősül.

4.4.4. E-mail-ben a jelentkezés elküldését követően visszaigazolást kap. Ügyeljen a helyes e-mail cím megadására, illetve, hogy postafiókja fogadóképes állapotban legyen.

5. JELENTKEZÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE:

5.1. A jelentkezések feldolgozása munkanapokon (H.- P.) történik 9.00 órától 17.00 óráig.

5.2. A leadott jelentkezések, amennyiben az a munkaidő lejárta után, hétvégén vagy ünnepnapon történik, feldolgozása a következő első munkanap.

5.3. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt jelentkezések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

5.4. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben szereplő tanfolyam technikai okok miatt meghiúsul, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6. REGISZTRÁCIÓ FELTÉTELE:

Oldalunkon kizárólag virágkötők, virágüzletek munkatársai regisztrálhatnak, tanfolyamaink workshopjaink kizárólag szakmai oktatások:

Szakmai regisztráció

a) Szakmai regisztráció

A professzionális felhasználói szint szerinti felhasználók a Ptk. rendelkezései szerint vállalkozásnak minősülnek, mivel oldalunkat szakmájuk körében használják és tanfolyamainkon is ilyen minőségükben vesznek részt, akikre ilyenként jelen ÁSZF további pontjainak vállalkozásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak. A professzionális felhasználók lakossági és szakmai tanfolyamainkra egyaránt jogosultak jelentkezni.

7-8. VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK: (7-8. pontok)

7. JELENTKEZÉS LEMONDÁSA:

Amennyiben a jelentkező nem tud megjelenni a képzésen, úgy azt legkevesebb 5 nappal a képzés előtt e-mailben köteles, hogy jelezze. A lemondás feladójának azonosítása érdekében ezen nyilatkozatot a jelentkezés e-mail címével azonos címről tudjuk elfogadni és tudomásul venni. Időben közölt lemondások esetében a korábban befizetett díjat, illetve díjelőleget a Decoration & Design Kft. kiszámlázza és az összeggel megegyező értékben kupont juttat a vásárló részére, melyet az eredetileg megrendelt. Tanfolyam napjától számított 3 hónapon belül jogosult levásárolni Decoration & Design Kft. székhelyén működő üzletében, illetve beváltani másik számára megfelelőbb időpontban tartott oktatásra. Amennyiben egyik megoldás sem eszközölhető, úgy a Decoration & Design Kft. a teljes összeget visszautalja a lemondást követen legkésőbb 14 napon belül. Elkésett, vagy a Tanfolyam kezdetéig nem közölt lemondás esetében a korábban teljesített díj, illetve díjelőleg Decoration & Design Kft.-t illeti meg bánatpénz jogcímén.

FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK: (8. pont)

8. ELÁLLÁS JOGA

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló **45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása (lsd. 1 számú mellékletben) értelmében Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésétől (tanfolyami jelentkezés megtételétől) számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, lemondhatja a megrendelt tanfolyamot. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

8.1. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó a tanfolyami jelentkezést lezárja.

8.2. Szolgáltató az elállást követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

8.3. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

8.4. Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon.

Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató.

Tanfolyamaink időpontja minden esetben pontosan meghatározásra kerül a jelentkezést megelőzően. Amennyiben a tanfolyami jelentkezés a tanfolyam időpontját megelőző 14 napon belül történik, úgy a fogyasztó tudomásul veszi, hogy a tanfolyamon részvételét követően elveszti elállási jogát, tekintettel arra, hogy társaságunk ezzel szolgáltatását egészében teljesítette. Fogyasztó előre ismerve a tanfolyam időpontját, 14 napon belüli időpontban megtartásra kerülő tanfolyamra történő jelentkezésével kifejezetten hozzájárul a teljesítés adott határnapon történő megkezdéséhez és elállási jogának elvesztését tudomásul veszi.

8.5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

8.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

8.7. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

9. KELLÉKSZAVATOSSÁG:

9.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó weboldalt üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

9.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást

a weboldalt üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10. SZAVATOSSÁG

10.1. Partner a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Nem fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Partner érvényesíteni már nem tudja.

10.2. Partner – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Partner nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Partner is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

10.3. A Partner a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

10.4. A Partner köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

10.5. A Partner közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.6. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Partner igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Partner részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Partnernek felróható okból keletkezett, nem köteles a támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Partner köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

11.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

11.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

11.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

11.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

12. PANASZKEZELÉS RENDJE:

12.1. Cégünk célja, hogy valamennyi jelentkezést megfelelő minőségben, a jelentkező teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van. Cégünk a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, Cégünk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott válaszlevelével egyidejűleg megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

12.2. Ha a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, cégünk a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott válaszlevelével egyidejűleg megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

12.3. A panaszok kivizsgálására és a válaszadásra rendelkezése álló határidő a panasz cégünkhöz történő beérkezésétől számított 2 naptári nap. A weboldal az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő két naptári napon belül megküldi az Ügyfélnek.

12.4. A panasz elutasítása esetén az Decoration & Design Kft. válaszában tájékoztatja az Ügyfelet a jogorvoslati lehetőségekről, továbbá megadja az érintett hatóságok és testületek elérhetőségét és levelezési címét.

12.5. Decoration & Design Kft. a panaszt és az arra adott választ egy évig őrzi meg.

12.6. Jogorvoslat

Amennyiben az Decoration & Design Kft. álláspontja az Ügyfél számára nem elfogadható, úgy az Ügyfél a panasza jellege szerint az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7., Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.)

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. A Webáruház Ubuntu 16.04 operációs rendszeren működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

13.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

13.3. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

13.4. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a nem természetes személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

13.5. A Webáruház használatának megkönnyítése céljából anonim látogatásazonosítókat, ún. "cookie"-kat használ. A "cookie"-k kisméretű adatok, melyek a Honlap látogatása során a böngészőprogramon keresztül ideiglenesen a felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek, funkciójuk a böngészés kényelmesebbé tétele. A Webáruház által használt "cookie"-k a felhasználó személyes adatainak megismerésére, a felhasználó beazonosítására nem alkalmasak, és semmilyen módon nem okoznak hátrányt vagy kárt a számítógép használatában. A böngészőprogram beállításainak módosításával a felhasználó kiküszöbölheti a "cookie"-knak a felhasználó számítógépének merevlemezén történő megjelenését. A felhasználó a tárolt "cookie"-kat bármikor eltávolíthatja a gépéről.

13.6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

13.7. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

13.8. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Ennek sikertelensége esetén a közöttük keletkező jogviták elbírálására a hatásköri szabályok fegyelembevételével Magyarország illetékes bíróságaihoz fordulnak. Felek kikötik alkalmazandó jogként a magyar jogot.

13.9. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.


14. ADATVÉDELEM:

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:


Budapest, 2019. október 1.

1. számú melléklet:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


Budapest, 2019. október 1.

Decoration & Design Kft. | 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 5. | Tel.: +36 30 150 8808 | E-mail: info@dekorakademia.hu |  www.dekorakademia.hu